Pinturas Pacha
 • esp
 • cat

Pintura en general - Rehabilitació - Lloguer de camió

Pinturas Pacha - Pintura en general - Serveis

Pintures Pacha ofereix un servei personalitzat als seus clients, de principi a fi. Atenem les seves necessitats i l'assessorem de forma professional per complir i satisfer les seves expectatives. El seguiment de l'obra està garantit, abans durant i després de finalitzada l'obra. Pintures Pacha treballa en tota la Comunitat de Catalunya, i en la província de Saragossa.

La nostra empresa està plenament dedicada i especialitzada en:

Pinturas Pacha

Serveis

Alta Decoració

 • Texturats, Veladures i Tampons
 • Envernissats i lacats
 • Revestiments multicolors
 • Estucats, imitacions a marbre, acabats efecte seda, marmorino, envellits, etc.

Pinturas Pacha

Rehabilitació i Obra Nova

 • Màquina d'alta pressió, o chorreix amb aigua o sorra.
 • Renovadors
 • Anti-carbonatació
 • Antifissures
 • Impermeabilització
 • Revestiments al silicat, prialite, llisos, rugosos, etc
 • Morters, morters monocapa, pintures ignifugues amb els seus respectius certificats
 • Pintat de pàrquings.

Acabats

 • Morters monocapa
 • Morters acrílics
 • morters hidròfugs
 • Estucs a la calç

Pinturas Pacha

Col·locació i servei de Papers pintats

 • Paper tela
 • Paper vinílic
 • Murals
 • Plastificats

Altres serveis

 • Servei de plataformes aèries
 • maquines tintomètriques

LA NOSTRA MAJOR IL·LUSIÓ, LA FEINA BEN FET ...

Demani'ns pressupost sense compromís cv telf / fax 972 374 260 - 666 595 962 / 63